fbpx
Skip links

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ช่วงที่ 3: สติคืออะไร – เทคนิคการเจริญสติในฐานกาย

ฝึกต่อไป

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ช่วงที่ 3: สติคืออะไร – เทคนิคการเจริญสติในฐานกาย

บทเรียนโดย: Master Niels – 1 สิงหาคม 2563

หัวข้อที่สอนในช่วงที่สาม:

1 สติคืออะไร

คำจำกัดความ: การเจริญสติเป็นวิธีปฏิบัติที่นำท่านไปสู่การสังเกตตนเองจากภายในเพื่อเอาชนะความทุกข์ของท่าน (ปัญหาเชิงบวกและเชิงลบของท่าน)

การเจริญสติคือความสามารถในการสังเกตตนเองในฐานะผู้ดู เริ่มด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากขึ้นและมีความตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น จนกระทั่งเราจะค่อยๆกลายเป็น ผู้ดูที่แท้จริง อันเกิดจากกระบวนการที่จิตเกิดการยอมรับการสลัดทิ้งและการปล่อยวาง

2 ฐานที่ตั้งสี่ฐานของการเจริญสติ

2.1 – กาย
2.2 – ความรู้สึก
2.3 – อารมณ์
2.4 – ปัญญา

3 การสะสมพลังงานสติ

มีการฝึกฝนในฐานทั้งสี่เพื่อสะสมพลังแห่งสติ

4 พลังแห่งสติ

พลังแห่งสติคือพลังงานที่ทำให้เรากลับมาสู่ปัจจุบัน ทำให้เรามีความตระหนักรู้มากขึ้นและสอนให้เรารู้จักการยอมรับการสลัดทิ้งและการปล่อยวาง

5 พลังแห่งสติ≠ การตระหนักรู้ / การรู้ตัว

พลังแห่งสติช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองของเรา แต่ไม่ใช่ความตระหนักรู้เสียเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการตระหนักรู้พลังแห่งสติมีความสามารถในการยอมรับ การสลัดทิ้ง และการปล่อยวาง

6 ความสมดุล

มีความสมดุลเกิดขึ้นเมื่อการรับรู้ของเราถูกแบ่งออกเท่า ๆ กันทั่วร่างกาย ความรู้สึกและสภาพจิตใจ / อารมณ์ของเรา แต่ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักความสนใจของเราจะอยู่กับ อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับความคิดมากมาย

7 ฐานที่ตั้งที่หนึ่ง

ในการสอนครั้งนี้เราเพ่งความสนใจไปที่ฐานแรกคือ: การตระหนักรู้ทางกายและเทคนิคการเจริญสติในฐานกายเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดมากขึ้น

8 วงล้อแห่งโชคลาภที่ดี

การเริ่มต้นด้วยความมีสติจะค่อยๆนำท่านไปสู่สิ่งดีๆ ท่านจะดึงดูดสิ่งต่าง ๆ ในเชิงบวกมากขึ้นในชีวิต

9 3 ท่านลักษณะของกาย

9.1 – ไม่ถาวร
9.2 – ไม่สมบูรณ์
9.3 – ไม่สามารถควบคุมได้

เทคนิคที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว:

เทคนิคการเจริญสติในอิริยาบทยืน

1 B3: ตระหนักรู้ถึงลมหายใจของท่าน

2 อยู่กับ B3 และทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่าน (ส่วนนอกของร่างกายของท่าน) สแกนผิวของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้า หากทำความรู้สึกนั้นไม่ได้ให้ทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่านที่สัมผัสกับเสื้อผ้า

3 อยู่กับ B3 และในเวลาเดียวกันให้รู้สึกถึงฝ่าเท้าทั้งสองของท่าน;

4 ผ่อนคลายร่างกายของท่านร่วมกับการใช้ B2;

5 สังเกตลักษณะทั้งสาม (ความไม่ถาวร ความไม่สมบูรณ์และไม่สามารถควบคุมได้)

เทคนิคการเจริญสติในอิริยาบทเดิน

1 B3: ตระหนักรู้ถึงลมหายใจของท่าน

2 อยู่กับ B3 และทำความรู้สึกถึงผิวของท่าน(ส่วนนอกของร่างกายของท่าน)สแกนผิวของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้า หากทำความรู้สึกนั้นไม่ได้ให้ทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่านที่สัมผัสกับเสื้อผ้า

3 อยู่กับ B3 และในขณะเดียวกันให้รับรู้ถึงการสั่นสะเทือนและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อวางเท้าของท่านลงบนพื้นในทุกก้าว;

4 อยู่กับ B3 และทำความรู้สึกถึงผิวของท่าน(ส่วนนอกของร่างกายของท่าน)สแกนผิวของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้า หากทำความรู้สึกนั้นไม่ได้ให้ทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่านที่สัมผัสกับเสื้อผ้า

5 สังเกตท่านลักษณะทั้งสาม(ความไม่ถาวร ความไม่สมบูรณ์และไม่สามารถควบคุมได้)

เทคนิคการเจริญสติในอิริยาบทนั่ง

1 B3: ตระหนักรู้ถึงลมหายใจของท่าน

2 อยู่กับ B3 และทำความรู้สึกถึงผิวของท่าน (ส่วนนอกของร่างกายของท่าน) สแกนผิวของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้า หากทำความรู้สึกนั้นไม่ได้ให้ทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่านที่สัมผัสกับเสื้อผ้า

3 อยู่กับ B3 ในขณะเดียวกันทำความรู้สึกถึงการสัมผัสที่กายส่วนล่างของท่านสัมผัสกับที่นั่ง

4 ผ่อนคลายร่างกายของท่านร่วมกับการใช้ B2;

5 สังเกตท่านลักษณะทั้งสาม(ความไม่ถาวร ความไม่สมบูรณ์และไม่สามารถควบคุมได้)

เทคนิคการเจริญสติในอิริยาบทนอน

1 B3: ตระหนักรู้ถึงลมหายใจของท่าน

2 อยู่กับ B3 ทำความรู้สึกถึงผิวของท่าน (ส่วนนอกของร่างกายของท่าน) สแกนผิวของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้า หากทำความรู้สึกนั้นไม่ได้ให้ทำความรู้สึกถึงผิวกายของท่านที่สัมผัสกับเสื้อผ้า

3 อยู่กับ B3 ในขณะเดียวกันตระหนักรู้ถึงการสัมผัสที่ร่างกายของท่านสัมผัสพื้น

4 ผ่อนคลายร่างกายของท่านร่วมกับการใช้ B2;

5 สังเกตลักษณะทั้งสาม(ความไม่ถาวร ความไม่สมบูรณ์และไม่สามารถควบคุมได้)

เทคนิค BODY-MINDFULNESS ของท่านขณะทำกิจกรรมประจำวัน

1 B3: ตระหนักรู้ถึงลมหายใจของท่านและ;

2 ตระหนักรู้ถึงจุดสัมผัสของท่านที่อธิบายไว้ในข้อที่ 3 และ 4 ในแต่ละอิริยาบท

3 ผ่อนคลายร่างกายของท่าน

จะฝึกที่บ้านได้อย่างไร

ไปที่หัวข้อถัดไปเพื่อค้นหาตารางการฝึกเจริญสติที่บ้านของท่าน

ตารางฝึกซ้อมที่บ้าน สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์

ผู้เริ่มต้น

ช่วงเช้า: 20 นาที (4 อิริยาบท)
เทคนิคการฝึกเจริญสติฐานกาย:
เดิน 5 นาที – ยืน 5 นาที – และนั่ง 5 นาที นอน 5 นาที

 

ช่วงเย็น: นั่ง 10 นาที

 

ใช้ B3 เป็นฐานเริ่มต้นและใช้ B2 และ B1 เพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆที่ท่านเผชิญระหว่างการฝึกปฏิบัติ

 

หากเวลา 30 นาทีนานเกินไปสำหรับท่าน ก็สามารถฝึกโดยใช้เวลาเพียง 20 นาที

นักปฏิบัติขั้นสูง

ช่วงเช้า: 1 ชั่วโมง (4 อิริยาบท)
เทคนิคการฝึกเจริญสติในฐานกาย:
เดิน 15 นาที – ยืน 15 นาที – นั่ง 15 นาทีและนอน 15 นาที

 

ตอนเย็น: อยู่กับ B3 และหลับไปพร้อมกับลมหายใจของท่าน

 

ใช้ B3 เป็นฐานเริ่มต้นและใช้ B2 และ B1 เพื่อเอาชนะความยากลำบากที่ท่านเผชิญระหว่างการฝึกซ้อม

วันอังคาร

ทำเหมือนเดิม

วันพุธ

ทำเหมือนเดิม

วันพฤหัสบดี

ทำเหมือนเดิม

วันศุกร์

ทำเหมือนเดิม

วันเสาร์

หยุดพัก

วันอาทิตย์

หยุดพัก

แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและขอให้ยังคงมีกำลังใจ!

เชื่อมโยงกับร่างกายของท่านและทำให้สมดุลมากขึ้น ท่านจะสังเกตเห็นว่าความคิดของท่านจะสงบลงหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์!

Master Niels and team IMI